Skip navigation.
Home
Semantic KM Workshop

ข้อมูลการอบรม สำหรับงานประชุมวิชาการ SNLP2016

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย 
(Semantic based Knowledge Management Tools)

รุ่น Advanced Course สำหรับ SNLP2016

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

งานประชุมวิชาการ The 11th International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2016)

ณ. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (Classic Kameo Hotel) จ.อยุธยา

 

โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 
        ปัจจุบันข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีความซับซ้อน และใช้เวลามากขึ้นเกินความจำเป็นของผู้ใช้ (Information Overload) การสืบค้นข้อมูลในบางครั้งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตภายในองค์กรถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีพอ
       
        เทคโนโลยีเว็บ 3.0 หรือ เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)  เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น โดยแนวคิดที่สำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว คือ การสร้างฐานความรู้ หรือ ออนโทโลยี (Ontology)  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างโปรแกรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ในเชิงลึก (Deep Knowledge) ในระดับของความหมาย (Semantic) ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “ทวีปเอเชีย” การสืบค้นข้อมูลในระดับความหมาย โดยใช้คำค้นดังกล่าว จะสามารถค้นพบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน “ความหมาย”ของคำว่า “ทวีปเอเชีย” ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ “ประเทศไทย” “ประเทศญี่ปุ่น” “ประเทศจีน” เป็นต้น ปัจจุบันแนวคิดออนโทโลยีได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น  ระบบแนะนำข้อมูลที่ทำงานโดยอิงกับฐานความรู้ (Knowledge-based Recommender System) ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System) ระบบถาม-ตอบ (Question-answering System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล (Linked Data) เป็นต้น
       
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงนำเสนอหลักสูตรอบรม “เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic-based Knowledge Management Tools)” สำหรับนักพัฒนาระบบ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแนะนำแนวคิดและโปรแกรมเครื่องมือสำหรับการสร้างข้อมูลออนโทโลยี (Ontology Editor) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับออนโทโลยี (Database to Ontology Mapping Tool) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี (Ontology Application Development) ในแบบของระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System) และระบบแนะนำข้อมูล (Recommender System) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดและเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบพร้อมใช้ (Application Framework) โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม
       
        หลักสูตร Advanced Course สำหรับ SNLP2016 นี้ เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 วัน ที่เน้นการฝึกใช้โปรแกรมเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นนักวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในสาขาที่ต้องมีการใช้ประโยชน์จากออนโทโลยีได้จริง โดยเน้นที่ 5 โปรแกรมเครื่องมือหลัก ได้แก่
 1. เครื่องมือสร้างออนโทโลยี (Ontology Editor)
 2. เครื่องมือเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับออนโทโลยี (Ontology-Database Mapping Tool)
 3. ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System)
 4. เครื่องมือช่วยสร้างข้อมูลฐานกฏแนะนำข้อมูล (Recommendation Rule Editor)
 5. ระบบแนะนำข้อมูลและเว็บ API ของระบบแนะนำข้อมูล (Recommender System and Web API) 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาข้อมูลออนโทโลยี (Ontology) ในการจัดการความรู้เฉพาะทาง (Domain Knowledge) เพื่อใช้สนับสนุนงานวิจัยในสาขาของตนเองได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยี (Ontology Application) ในแบบของระบบสืบค้นข้อมูล (Semantic Search System) และระบบให้คำแนะนำ (Recommender System) โดยใช้โปรแกรมเครื่องมือได้
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • ผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Technology)
 • ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา (Domain Expert) ที่สนใจจะสร้างข้อมูลออนโทโลยีด้วยตนเอง
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สนใจนำเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายไปช่วยเพิ่มความชาญฉลาดและความเป็นอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูล
 

เนื้อหาหลักสูตร

 • การพัฒนาออนโทโลยีโดยใช้โปรแกรม Hozo (Ontology Development using Hozo Ontology Editor) - 1.5 ชม.
 • การเชือมโยงข้อมูลออนโทโลยีกับฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้โปรแกรม OAM (Ontology-Database Mapping using OAM Tool) - 1.5 ชม.
 • การพัฒนาระบบสิบค้นเชิงความหมายโดยใช้โปรแกรม OAM (Semantic Search System Development using OAM Tool) - 1.5 ชม.
 • การจัดการข้อมูลฐานกฏสำหรับระบบแนะนำข้อมูลในแบบตารางคำนวณโดยใช้โปรแกรม OAM (Recommendation Rule Management in Spreadsheets using OAM) 1 ชม.
 • การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลและเว็บ API ของระบบแนะนำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OAM (Recommendation System and Web API Development using OAM Tool) 1 ชม.

วิทยากร

 • ดร.มารุต บุรณรัช (LST Lab, NECTEC)
 • คุณธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ (LST Lab, NECTEC)
 • คุณปัฐมา กระต่ายทอง (LST Lab, NECTEC)

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูล (Database Concepts)
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

     50 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเครื่องมือ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยีที่สามารถใช้งานได้ในระดับพื้นฐานได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเครื่องมือ 

ระยะเวลา และสถานที่การอบรม

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ งานประชุมวิชาการนานาชาติ SNLP2016 ณ. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยูธยา

กำหนดการอบรม

     รายละเอียดและกำหนดการอบรม

เงื่อนไขการอบรม

     ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ขึ้นไป เพื่อใช้ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการอบรมและใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาการอบรม (ระบบไม่สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ)

การลงทะเบียน

     ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนของงานประชุมวิชาการนานาชาติ SNLP2016

ติดต่อสอบถาม

     หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: marut.bur{at}nectec.or.th

 

AttachmentSize
รายละเอียดและกำหนดการอบรม328.69 KB
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม71.15 KB